Polityka Prywatności


I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Portalu Internetowego prowadzonego pod adresem www.futura.tech przez Usługodawcę, tj. spółkę pod firmą General Systems & Software (Poland) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul.Chwaszczyńska 9, 81-571 Gdynia, NIP 5850005707, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000118573, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100.000,-zł. Polityka Prywatności jest skierowana do Usługobiorców tego Portalu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Usługobiorcy oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Usługobiorcy niniejszej Polityki Prywatności stanowiącej element Regulaminu Portalu, jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Portalu, w tym składania Zamówień.
 2. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę pod adresem www.futura.tech, a znajdujące się w Regulaminie definicje mają odpowiednie zastosowanie do niniejszej Polityki Prywatności, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w niniejszej Polityce Prywatności zdefiniowane inaczej.
 3. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca, który dokonuje gromadzenia i przetwarzania tych danych.

 

II. Zbierane dane

A. Informacje ogólne

 1. Usługobiorca może przeglądać Portal Internetowy bez konieczności podawania swoich danych osobowych czy też bez konieczności dokonania rejestracji, z zastrzeżeniem postanowień lit.C poniżej [Dane zbierane automatycznie].
 2. Usługobiorca, który udzielił zgody na przetwarzanie swoich danych, ma prawo wycofania jej w każdym czasie, jak też prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzani danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

B. Dane zbierane nieautomatycznie

 1. Zgodnie z Regulaminem warunkiem złożenia Zamówienia przez Usługobiorcy jest m.in. podanie danych Usługobiorcy. Podanie przez Usługobiorcy jego danych jest dobrowolne, jednakże brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie Zamówienia przez Usługobiorcy, gdyż Usługodawca nie będzie miał możliwości przyjęcia Zamówienia i skontaktowania się z Usługobiorcą w celu ustalenia szczegółów realizacji Zamówienia oraz ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.
 2. Usługodawca oraz podmioty trzecie zbierają następujące dane Usługobiorców: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 3. Usługodawca zbiera dane Usługobiorcy w celu zawarcia z nim Umowy, jak również w związku z jej wykonywaniem.
 4. Rejestracja Konta wymaga od Usługobiorcy podania Loginu oraz Hasła zabezpieczającego Konto. W Haśle należy użyć unikatowej kombinacji liczb, liter i znaków.
 5. Login i Hasło są poufne i winny być strzeżone przez Usługobiorcę przed wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione przez Usługobiorcę.
 6. Jeśli Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych zebranych nieautomatycznie, zgodę tę może podając te dane przy składaniu Zamówienia albo zakładaniu konta, logowaniu lub w trakcie innych operacji wykonywanych przez Usługobiorcę na Portalu.

C. Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas korzystania przez Usługobiorcy ze Portalu Internetowego automatycznie zbierane są dane dotyczące Usługobiorcy. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, zainteresowania, wiek lub płeć Usługobiorcy. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies („ciasteczka”), system Google Analytics oraz system Web Becon.
 2. Pliki cookies, o których mowa w lit.C pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Usługobiorcy podczas przeglądania strony internetowej Portalu Internetowego, przy czym:

2.1. Pliki cookies zapamiętują preferencje Usługobiorcy, co umożliwia m.in.:

a) podnoszenie jakości Usługi,

b) poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Usług,

c) tworzenie statystyk oglądalności,

d) śledzenie preferencji Usługobiorcy,

e) utrzymywania sesji zalogowanego Usługobiorcy.

2.2. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Usługobiorcy.
2.3. Usługobiorca może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Usługobiorcy.

2.4. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) albo pragnie ograniczyć ich wykorzystanie, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Usługobiorcy przeglądarki.

2.5. Usługobiorca, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Usługobiorcy przeglądarki.

2.6. ograniczenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Portalu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji. 

3. Google Analytics, o którym mowa w lit.C pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch danych Portalu Internetowego oraz danych demograficznych Usługobiorców, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na działanie systemu Google Analytics powinien zastosować blokadę plików cookies.

4. Web Beacon, o którym mowa w lit.C pkt. 1, to plik wykorzystywany do monitorowania aktywności Usługobiorcy na witrynie internetowej lub do sprawdzania adresu e-mail odbiorcy treści wysyłanych przez Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej, kiedy wiadomość zawierająca plik Web Beacon jest otwarta. Usługobiorca, który nie wyraża zgody na działanie pliku Web Beacon powinien zastosować blokadę plików cookies. Wskutek blokady plików cookies Usługobiorca będzie traktowany jako Usługobiorca anonimowy, czyli taki któremu nie można przyporządkować żadnych preferencji, cech itp.

III. Wykorzystanie danych

1. W oparciu o stosowne przepisy prawa, przetwarzanie podanych przez Usługobiorcę danych osobowych znajduje oparcie w podstawach prawnych przewidujących dopuszczalność takiego przetwarzania w szczególności w przypadkach, gdy:

1.1. Usługobiorca dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w danych celach; lub

1.2. jest to niezbędne dla zawarcia lub wykonania umowy z Usługobiorcą – obejmuje to zarówno samą możliwość korzystania z Portalu na zasadach w Regulaminie, jak i możliwość zawierania i wykonywania zdefiniowanych w tym Regulaminie Umów. W przypadku, gdy Usługobiorca dokonuje rejestracji na Portalu, to umowa o korzystanie z tego Portalu upoważnia administratora do przetwarzania danych niezbędnych do zapewnienia Usługobiorcy możliwości korzystania z tego Portalu (np. danych podanych przez Usługobiorcę przy rejestracji); albo

1.3. jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – dotyczy to w szczególności przetwarzanie celowe dla zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Portalu, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania funkcjonowania Portalu, prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora Portalu.

2. Dane Usługobiorcy przetwarzane będą wyłącznie w zakresie wynikającym z istniejących podstaw prawnych i wyłącznie w okresie istnienia danej podstawy.

3. Dane podane przez Usługobiorcy Usługodawca wykorzystuje do:

a) zapewnienia stosownej obsługi Usługobiorcy,

b) realizacji Zamówienia, zawarcia oraz wykonania Umowy ,

c) przyjmowania i rozpatrywania zastrzeżeń oraz zapytań Usługobiorców,

d) wsparcia, realizacji procesów płatności,

e) dostosowania, pomiaru i ulepszania usług Portalu Internetowego,

f) prowadzenia działań marketingowych.

4. Usługodawca zbierający dane Usługobiorcy w celu korzystania z Portalu, składania Zamówień lub zawierania i wykonywania Umów, lub podmiot trzeci realizujący płatności, może przekazywać dane Usługobiorcy innym podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Portalu, na rzecz Usługobiorcy lub podmiotu biorącego udział w procesie realizacji Zamówienia/Umowy bądź reklamacji, w zakresie niezbędnym do wykonania wskazanych czynności. Oznacza to, że dane osobowe są powierzane m.in. kurierom, ubezpieczycielom, instytucjom finansowym, podmiotom trzecim, z którymi Usługobiorca zawiera umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Usługa.

5. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych (poprzez zaakceptowanie właściwej Klauzuli), dane Usługobiorca będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę.

6. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcy zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w postaci np. newslettera, dane Usługobiorcy będą wówczas zbierane i wykorzystywane przez Usługodawcę. Usługodawca może powierzyć rozesłanie informacji handlowych przez podmiot trzeci działający w imieniu Usługodawcy. Wyrażenie zgody przez Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowych oznacza wyrażenie zgody przez Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Usługobiorców w Portalie Internetowym, zbierania danych demograficznych o Usługobiorcach, do personalizacji zawartości Portalu Internetowego oraz do celów wskazanych w pkt. II.B-i II.C, powyżej.

8. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Usługobiorcy z pracownikiem/konsultantem Usługodawcy lub Usługodawcy, w tym poprzez Infolinię, przez podmiot trzeci, są wykorzystywane wyłącznie w celu kontaktu z Usługobiorcą i udzielenia pomocy Usługobiorcy.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Usługobiorców odwiedzających Portal Internetowy, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów Portal Internetowy notuje najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Portalu Internetowego.

10. Usługobiorca może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, marketingowych w każdym czasie poprzez zmianę (odznaczenie) odpowiedniej opcji wyboru w ustawieniach jego Konta. W przypadku Usługobiorcy, który nie ma zarejestrowanego Konta, odwołanie zgody może nastąpić telefonicznie poprzez kontakt z Infolinią.

11. Usługodawca zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Portalu Internetowego. Usługodawca zapewnia, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Usługobiorcy.

12. W reklamach zamieszczanych w Portalie Internetowym mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

13. Dane będzie przetwarzać Usługodawca oraz osoby trzecie, którym mogą one zostać powierzone przez Usługodawcę do przetwarzania – przy czym osoba, której przekazano dane do przetwarzania, nie może z nich korzystać w sposób dowolny, lecz wyłącznie we wskazanych przez Usługodawcę celach i w zakresie, do jakich nastąpiło powierzenie jej tych danych. Nadto, dane mogą być przekazywane odbiorcom z mocy przepisów prawa umocowanym do otrzymania tych danych.


IV. Prawo dostępu do danych osobowych

 1. Usługobiorcy przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych.
 2. Z chwilą zaakceptowania przez Usługodawcę Zamówienia i zawarcia w ten sposób Umowy zmianie nie podlegają dane użyte w celu złożenia danego Zamówienia albo wykonania opartej na tym Zamówieniu Umowy, w tym wystawienia dokumentu księgowego lub rozliczeniowego. Zmianie nie podlegają dane zbierane automatycznie.
 3. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Usługobiorca może dokonywać pisemnie, albo w drodze elektronicznej po zalogowaniu się w Portalu Internetowym przy użyciu Hasła oraz Loginu. Usługodawca zastrzegają sobie prawo do odmowy usunięcia danych Usługobiorcy, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


V. Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest we własnym zakresie odpowiednio zabezpieczyć Hasło przed ujawnieniem osobom trzecim.
 3. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność i ryzyko związane z ujawnieniem Hasła osobom trzecim (także na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób trzecich) lub umożliwienie im korzystania z jego Konta w inny sposób.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o korzystaniu z Konta Usługobiorcy przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych stwierdzonych przez Usługobiorcę naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Portalu.
 5. Komunikacja pomiędzy Usługobiorcą a serwerem Portalu Internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL. SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obsługujący Portal Internetowy. Informacja wysyłana z serwera Portalu Internetowego do Usługobiorcy jest kodowana, a następnie dekodowana.


VI. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za zachowania Usługobiorców, w następstwie których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Portalu Internetowego, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Portalu Internetowego oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W takim wypadku znajdzie zastosowanie pkt. VII. 3 niniejszej Polityki Prywatności.

 

VII. Kontakt

 1. Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy wskazany w Regulaminie Portalu Internetowego.
 2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Polityki Prywatności, w szczególności w przypadku zaistnienia:

(a) okoliczności Siły Wyższej,

(b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość,

(c) zmiany oferty Portalu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Usługodawcy zamieszczanej na stronie Portalu Internetowego,

– z zastrzeżeniem że zmiany Polityki Prywatności mają na celu dostosowanie treści Polityki Prywatności do oferty i jej warunków. Usługodawca powiadomi Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Usługobiorcy. Usługodawca powiadomi Usługobiorcy o każdorazowej zmianie Polityki Prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Usługobiorcy (wskazany w danych rejestracyjnych wprowadzonych przez Usługobiorcy). Klienci będą związani postanowieniami nowej Polityki Prywatności, o ile nie wypowiedzą Polityki Prywatności w terminie trzydzieści (30) dni od dnia ich powiadomienia o zmianie Polityki Prywatności i równocześnie nie zażądają usunięcia ich danych prowadzonego przez Usługodawcy zbioru danych. Zmiana Polityki Prywatności nie znajduje zastosowania do Umów zawartych przed zmianą Polityki Prywatności oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Polityki Prywatności.

DOŁĄCZ DO NAS

ul. Chwaszczyńska 9

81-571 Gdynia

office@futura.tech

+ 48 58 620 05 37
+ 48 601 211 650