Regulamin Portalu Internetowego www.futura.tech

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin
Portalu Internetowego www.futura.tech określa ogólne warunki, zasady oraz sposób składania i realizacji zamówień i zawierania umów za pomocą tego Portalu, a także warunki świadczenia innych usług drogą elektroniczną.


§ 2. Ilekroć w treści regulaminu pojawia się następujące słowo lub sformułowanie pisane wielką literą należy pod tym rozumieć:

 1. dni robocze – przedział od godziny 8:00 do godziny 16:00 każdego dnia tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. dostawa – czynność faktyczną umożliwiającą Usługobiorcy skorzystanie z Usługi;
 3. Usługobiorca – każdy, kto w sposób udostępniany bez ograniczeń przez Portal Internetowy uzyskuje dostęp do stron lub podstron tego Portalu za pośrednictwem sieci Internetowej i/lub podmiot składający zamówienie albo zawierający ze Usługodawcą Umowę za pośrednictwem Portalu;
 4. konto – indywidualne dla każdego Usługobiorcy konto umożliwiające dostęp i korzystanie ze Portalu;
 5. Kurs – forma świadczenia Usługi opisana zestawem cech takich jak w szczególności okres, terminy, miejsce, ilość pojedynczych zajęć itp.;
 6. Portal – platforma internetowa pod adresem www.futura.tech, służąca do oferowania Usługobiorcom Usług Usługodawcy, oraz do zawierania pomiędzy Usługobiorcami a Usługodawcą drogą elektroniczną Umów dotyczących świadczenia Usług;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu Internetowego w jego bieżącej wersji; regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. 2013, poz.1422, z późn. zm.) i stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego;
 8. Uczestnik – wskazana przez Usługobiorcę (składającego Zamówienie i zawierającego Umowę) osoba upoważniona do bezpośredniego korzystania z objętej tym Zamówieniem/Umową Usługi;
 9. Usługodawca – spółka pod firmą General Systems & Software (Poland) Ltd. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul.Chwaszczyńska 9, 81-571 Gdynia, NIP 5850005707, wpisana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000118573, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 100.000,-zł.;
 10. Usługa – świadczenie niematerialne albo zestaw świadczeń niematerialnych – oferowane/-y przez Usługodawcę o oznaczonym na Portalu przedmiocie/zakresie, cenie i dostępności;
 11. Zamówienie – złożona przez Usługobiorcę za pośrednictwem Portalu i skierowana do Usługodawcy oferta zawarcia z Usługodawcą Umowy na świadczenie Usług wskazanych w treści Zamówienia;
 12. Umowa – umowa, która zostaje zawarta z chwilą złożenia Usługobiorcy przez Usługodawcę wyraźnego, wysłanego nieautomatycznie, bezwarunkowego oświadczenia o przyjęciu przez Usługodawcy konkretnego Zamówienia złożonego przez tego Usługobiorcę;
 13. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

§ 3. Korzystanie ze Portalu jest otwarte. Portal Internetowy służy do zawierania Umów zarówno z konsumentami jak i z przedsiębiorcami.

§ 4. Do korzystania z Portalu Internetowego niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet wyposażony w jedną z następujących przeglądarek w następującej wersji:

 1. Mozilla Firefox w wersji minimum 60.0
 2. Internet Explorer w wersji minimum 10.0
 3. Microsoft Edge w wersji minimum 40.0
 4. Google Chrome w wersji minimum 67.0
 5. Safari w wersji minimum 10.0
 6. Opera w wersji minimum 50.0

– oraz wyposażony w aktualną wersję programu Adobe Flash Player. Do odczytu niektórych dokumentów dostępnych w Portalu, konieczny będzie program do odczytu formatu PDF (zalecany jest Adobe Acrobat Reader). Portal Internetowy dostępny będzie również na urządzeniach mobilnych za pomocą najnowszych wersji systemowych przeglądarek stron WWW dostępnych na platformie Android i iOS.

Rozdział 2. 

Procedura składania Zamówienia


§ 5. Celem złożenia Zamówienia Usługobiorca musi wypełnić i złożyć Usługodawcy formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:
www.futura.tech, a także zaakceptować postanowienia Regulaminu oraz udzielić zgód niezbędnych dla korzystania ze Portalu.

§ 6. Informacje dotyczące ceny i dostępności Usług prezentowane w ramach Portalu nie stanowią wiążącej oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Usługobiorców. Podawane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Dostępność Usług jest stale aktualizowana, w związku z powyższym pomiędzy kolejnymi aktualizacjami faktyczna dostępność Usług może być inna niż wynika z aktualnie wyświetlanej dostępności. Ceny prezentowane w ramach Portalu mogą ulec zmianie w każdej chwili, w tym w stosunku do Usług już dodanych do koszyka, i nie są wiążące dla Usługodawcy ani Usługobiorcy aż do momentu zawarcia Umowy.

§ 7. Po wybraniu konkretnej Usługi (w tym jej miejsca i terminu – spośród dostępnych na Portalu) Usługobiorca może złożyć Zamówienie za cenę wynikającą z sumowania cen poszczególnych Usług naciskając przycisk Zapisz się w sekcji Przejdź do kas.

§ 8. Celem skutecznego złożenia Zamówienia Usługobiorca musi wybrać sposób płatności i dostawy.

§ 9. Złożenie Zamówienie stanowi ofertę Usługobiorcy skierowaną do Usługodawcy, a dotyczącą zawarcia Umowy na warunkach określonych w Zamówieniu – z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału 4.

Rozdział 3. 

Składanie Zamówień, zawarcie i ustanie Umowy


§ 10. Najpóźniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia wybranego przez Użytkownika z Zamówieniu okresu świadczenia danej Usługi, pod warunkiem zaksięgowania płatności w przypadku wyboru płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym jako formy płatności, Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o zawarciu Umowy lub o odmowie przyjęcia Zamówienia (co będzie stanowić odmowę zawarcia Umowy ). Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy będzie interpretowany jako milczące przyjęcie Zamówienia.

§ 11. Zanim dojdzie do potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Usługodawca może (ale nie jest zobowiązany) wskazać przyczyny tej odmowy i w miarę możliwości może zaproponować modyfikacje treści Zamówienia umożliwiające jego przyjęcie przez Usługodawcy.

§ 12. Zmiana lub anulowanie Zamówienia przez Usługobiorcę jest możliwe do momentu zawarcia Umowy. Po zawarciu Umowy jednostronna zmiana jakichkolwiek jego warunków przez Usługobiorcy lub jego jednostronne anulowanie przez Usługobiorcy wymaga bezpośredniego kontaktu z Usługodawcą i jest uzależnione od wyraźnego wyrażenia bezwarunkowej zgody Usługodawcy (co nie wpływa na przysługujące konsumentowi ustawowe prawo odstąpienia od umowy).

§ 13. W przypadku skutecznego anulowania Zamówienia przez Usługobiorcę albo odstąpienia przez niego od Umowy, gdy Zamówienie było opłacone za pomocą płatności elektronicznej lub przedpłaty przelewem bankowym, Usługodawca niezwłocznie zwraca uiszczoną przez Usługobiorcy kwotę przelewem na jego rachunek bankowy. Nastąpi to w terminie do 14 dni roboczych od dnia doręczenia Usługodawcy skutecznego oświadczenia Usługobiorcy o anulowaniu danego Zamówienia.

§ 14. Informacja o prawie odstąpienia przez Usługobiorcę zawierającego na odległość umowę jako konsument, znajduje się tutaj. W celu skorzystania z tego prawa odstąpienia konsument może (ale nie jest zobowiązany) skorzystać z formularza znajdującego się tutaj.

§ 15. Integralną częścią Umowy zawieranej przez Strony są:

 1. formularz rejestracyjny wypełniony przez Usługobiorcę, w szczególności przy składaniu Zamówienia – przy czym w razie niezgodności tego formularza z treścią Umowy rozstrzygające znaczenie posiadają postanowienia tej Umowy;
 2. program i harmonogram Kursu dostępny w szczególności na Portalu.

§ 16. Kurs obejmować będzie przedmioty i formy aktywności opisane w treści harmonogramu tego Kursu, przy czym:

 1. Usługodawca może poprawić wszelkie piśmiennicze lub inne oczywiste błędy lub pominięcia w jakimkolwiek materiale dotyczącym świadczenia Usługi, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Kupującego;
 2. organizacyjne albo metodologiczne zmiany – nie zmieniające jednak istoty i zakresu świadczeń, do których wykonania Usługodawca zobowiązany jest na mocy Umowy, ani nie pogorszające przedmiotu i zakresu Usługi, w szczególności uzupełnienie materiałów szkoleniowych i form aktywności objętych Kursem, zmiana godziny zajęć objętych Kursem itp. – mogą być wprowadzane przez Usługodawcę i nie będą stanowić zmiany zawartej przez Strony Umowy;
 3. w przypadkach, gdy z powodu okoliczności niezawinionych przez Usługodawcę albo okoliczności, którym Usługodawca w rozsądnej ocenie nie mógł zapobiec (np. nagła choroba osoby prowadzącej zajęcia objęte Kursem, zmiana/ograniczenie dostępności miejsc/lokali, w których prowadzone są zajęcia objęte Kursem, przypadki losowe, siła wyższa), odbycie danych zajęć objętych Kursem nie jest możliwe w terminie określonym zawartą przez Strony Umową i/lub harmonogramem Kursu, Usługodawca może odwołać te zajęcia i zapewnić Uczestnikowi możliwość skorzystania z takich samych zajęć w ramach innej grupy i/lub w innym terminie (zajęcia zastępcze). Jeżeli jednak Uczestnik nie skorzysta z tych zajęć zastępczych, to część ceny określonej w Umowie przypadająca na odwołane zajęcia (obliczona przy zachowaniu proporcji, w jakiej ilość tak odwołanych zajęć pozostaje do ilości wszystkich zajęć objętych Kursem) zostanie zwrócona na żądanie Usługobiorcy, chyba że Kupujący zobowiązany jest do zapłacenia Usługodawcy jakiejś należności – w takim przypadku owa część ceny zostanie zaliczona na poczet następnej wpłaty, do której dokonania Usługobiorca jest zobowiązany w przyszłości.

§ 17. Usługobiorca może Umowę wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach, gdyby:

 1. z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, Uczestnikowi uniemożliwiono wzięcie udziału w co najmniej 3 (trzech) zajęciach objętych Kursem i w tym samym semestrze szkolnym nie zapewniono mu możliwości wzięcia udziału w zajęciach zastępczych;
 2. wprowadzone przez Usługodawcę zmiany organizacyjne Kursu skutkowały niemożnością uczestniczenia przez Uczestnika w zajęciach wskutek kolizji z innymi zajęciami Uczestnika lub Usługodawcy, i w tym samym semestrze szkolnym Uczestnikowi nie zapewniono możliwości wzięcia udziału w zajęciach zastępczych;
 3. Usługodawca nie wykonał albo nienależycie wykonał inne istotne zobowiązanie wynikające z Umowy.

§ 18. Usługodawca może Umowę wypowiedzieć bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadkach, gdyby:

 1. po stronie Uczestnika albo Usługobiorcy co najmniej 3(trzy)-krotnie zaistniały okoliczności, o których mowa w §§ 27-33, 37-39 albo 41, albo w przypadku co najmniej 3(trzy)-krotnego uchybienia przez Uczestnika albo Usługobiorcę obowiązkom, o których mowa w tych paragrafach;
 2. Usługobiorca uchybił terminowi zapłaty przysługującej Usługodawcy należności o co najmniej 7 (siedem) dni albo nie wykonał albo nienależycie wykonał inne istotne zobowiązanie wynikające z Umowy.

§ 19. Warunkiem dopuszczalności wypowiedzenia Umowy przez daną Stronę jest bezskuteczny upływ odpowiedniego terminu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni, uprzednio wyznaczonego przez nią drugiej Stronie na piśmie (pod rygorem nieważności) w celu zaniechania danego zachowania mogącego stanowić podstawę wypowiedzenia.

§ 20. W przypadku, jeżeli do ustania niniejszej Umowy w dowolnym trybie doszło wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, a za które odpowiedzialności nie ponosi Usługobiorca ani Uczestnik, Usługodawca zobowiązany będzie zwrócić Usługobiorcy część zapłaconego już przez Usługobiorcę wynagrodzenia proporcjonalną do ilości zajęć objętych Kursem, z których Uczestnik nie mógł skorzystać wskutek ustania tej Umowy.

§ 21. W przypadku, jeżeli do ustania niniejszej Umowy w dowolnym trybie doszło wskutek okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Usługodawca, Usługodawca zobowiązany będzie zwrócić Usługobiorcy wyłącznie kwotę zapłaconego już przez Usługobiorcę wynagrodzenia przypadającą na zajęcia, z których Uczestnik nie mógł skorzystać wskutek ustania tej Umowy (w proporcji do ilości wszystkich zajęć objętych kursem) – pomniejszoną o sumę poniesionych przez Usługodawcę albo obciążających go kosztów (obliczonych w proporcji do ilości wszystkich uczestników danego Kursu) związanych z całym Kursem (w tym z częścią Kursu, z której Uczestnik nie skorzystał). Jeżeli różnica ta wyraża się liczbą ujemną, Usługobiorca będzie zobowiązany do zapłacenia Usługodawcy odszkodowania w kwocie niezbędnej dla pokrycia kosztów nie pokrytych dokonaną wcześniej wpłatą.


Rozdział 4. 

Zapłata ceny


§ 22. Płatności za Zamówienia mogą być realizowane w następujący sposób:

 1. płatność elektroniczna – za pośrednictwem podmiotu zajmującego się profesjonalnie pośredniczeniem w transakcjach elektronicznych oraz płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów płatniczych, które zostaną udostępnione w Portalu;
 2. przelewem bankowym w formie przedpłaty. Nazwa banku oraz numer rachunku, na który należy dokonać płatności, zostanie przesłany Usługobiorcy w powiadomieniu email o oczekiwaniu na płatność przelewem.

§ 23. Płatność elektroniczna, o której mowa w § 15, będzie realizowana przez podmioty trzecie, z którymi w danym momencie Usługodawca będzie posiadać umowę o świadczenie usług pośrednictwa w płatnościach elektronicznych.

§ 24. Możliwość skorzystania z płatności elektronicznej w ramach danego systemu płatności elektronicznej będzie dostępna wyłącznie w przypadku wyświetlenia się odpowiedniej opcji na liście dostępnych w danym momencie środków płatności przy realizacji Zamówienia.

§ 25. Wybór sposobu płatności może wpływać na cenę Zamówienia, zgodnie z informacjami udostępnianymi Usługobiorcom w Portalu.

§ 26. Po wybraniu sposobu płatności i dostawy wymagana jest realizacja płatności, w przypadku wybrania przez Usługobiorcy płatności w formie płatności elektronicznych lub przedpłaty przelewem bankowym. W przypadku płatności w formie elektronicznej płatność następuje niezwłocznie za pomocą portalu obsługującego płatności elektroniczne. W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Usługobiorca otrzymuje informację na temat danych umożliwiających realizację przelewu.

§ 27. W przypadku wyboru metody płatności jako Przelew bankowy w formie przedpłaty, zamówiony Usługa jest rezerwowana dla Usługobiorcy na czas 3 (trzech) dni roboczych. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie uznaje się za anulowane przez Usługobiorcę, zaś do zawarcia na jego podstawie Umowy nie dochodzi, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń.

Rozdział 5. 

Warunki świadczenia Usług

§ 28. Świadczenie Usługi, której dotyczy złożone przez Usługobiorcę Zamówienie i zawarta ewentualnie na jego podstawie Umowy, polega na umożliwieniu Uczestnikowi wzięcia udziału w organizowanych i prowadzonych przez Organizatora zajęciach, na warunkach określonych w Umowie i w niniejszym Regulaminie, przy czym składając Zamówienie i zawierając Umowę Usługobiorca zobowiązuje się zagwarantować przestrzeganie przez Uczestnika wszystkich tych warunków.

§ 29. W szczególnych okolicznościach, w szczególności ze względów bezpieczeństwa, Usługodawca oraz podmiot władający miejscem odbywania Kursu posiadają prawo przeszukiwania toreb i innych rzeczy osobistych Uczestników, pod rygorem odmowy dopuszczenia go do miejsca odbywania danych zajęć – bez żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy i Uczestnika.

§ 30. Posiadanie i spożywanie alkoholu, tytoniu lub narkotyków przez Uczestnika w miejscu w którym odbywa się Kurs jest zabronione bez względu na okoliczności. Uczestnik nie przestrzegający tego zakazu może zostać usunięty z Kursu albo z poszczególnych zajęć, ze skutkiem natychmiastowym – i bez żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy i Uczestnika.

§ 31. Uczestnicy muszą przybyć na objęte Kursem zajęcia punktualnie i nie później niż 5 minut przed ogłoszonym i planowanym czasem rozpoczęcia tych zajęć. Uczestnicy, którzy spóźnią się więcej niż 15 minut, nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach – bez żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy i Uczestnika.

§ 32. Uczestnicy mogą przynosić przekąski i napoje na zajęcia, ale po ich wykorzystaniu należy je usuwać w sposób, który jest zgodny z przyjętymi zasadami higieny i najlepszymi praktykami dobrego zachowania.

§ 33. Uczestnicy mogą posiadać przy sobie swoje telefony i laptopy w trakcie zajęć, ale mogą one być wykorzystane tylko w celu realizacji programu nauczania. Niektóre objęte Kursami zajęcia wymagają od Uczestników korzystania z własnego sprzętu.

§ 34. Małoletni Uczestnik, który nie ukończył lat 13, nie może sam opuścić pomieszczeń budynku, w którym odbywają się zajęcia objęte Kursem, bez zgody Rodziców albo innych osób uprawnionych do sprawowania nad nim pieczy (zgodnie z Formularzem Rejestracyjnym).

§ 35. Wszyscy Uczestnicy, którzy mogą opuszczać lokal, powinni upewnić się, że ich zachowanie w czasie, gdy wychodzą z budynku, w żaden sposób nie zakłóca / nie zagraża / nie szkodzi innym osobom i / lub ich własności.

§ 36. W miejscach zajęć objętych Kursem, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do poleceń i zasad organizacyjno-porządkowych – zarówno tych, które mogą być wydawane albo ustalane przez Usługodawcę, jak i tych obowiązujących w miejscu zajęć na podstawie zarządzeń, decyzji albo innych aktów jednostki/podmiotu zarządzającego tym miejscem (np. w przypadku zajęć odbywających się w obiektach placówek przedszkolnych lub szkolnych – na podstawie aktów kierownictwa danej placówki). Ewentualne zmiany takich zasad i regulacji nie będą stanowić zmiany niniejszej Umowy.

§ 37. W przypadku nie zastosowania się przez Uczestnika do poleceń i zasad, o których mowa powyżej, albo w przypadku, gdy zachowanie Uczestnika uniemożliwia lub utrudnia prawidłowy tok zajęć objętych Kursem (w szczególności, gdy Uczestnik uniemożliwia lub utrudnia innym uczestnikom niezakłócone korzystanie z tych zajęć), Usługodawca ma prawo odmówić Uczestnikowi wstępu do miejsca danych zajęć lub wykluczyć Uczestnika z zajęć lub z Kursu – bez żadnych roszczeń ze strony Usługobiorcy i Uczestnika.

§ 38. W przypadku, gdy w treści Formularza Rejestracyjnego albo osobnego dokumentu Usługobiorca nie wyraził zgody na to, by małoletni Uczestnik mógł opuścić miejsce zajęć bez nadzoru usługobiorcy albo innej osoby upoważnionej do odbioru Uczestnika, Usługobiorca zobowiązany jest do odbioru Uczestnika z miejsca zajęć osobiście lub przez osobą Upoważnioną – nie później niż w czasie pierwszych 15 minut od zakończenia każdych zajęć.

§ 39. W przypadku uchybienia przez Usługobiorcę obowiązkowi, o którym mowa wyżej w § 39, Usługodawca ma prawo (ale nie jest zobowiązany):

 1. zapewnić Uczestnikowi opiekę, za dodatkową opłatą w wysokości 200 PLN brutto za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki – przy czym w takich przypadkach Usługobiorca zobowiązany będzie do zapłacenia Usługodawcy wynagrodzenia w kwocie 200 PLN (dwieście złotych) za każdą rozpoczęta godzinę sprawowania tej opieki oraz do zwrotu ewentualnych kosztów i naprawienia szkód poniesionych przez Usługodawcę w związku z koniecznością zapewnienia i sprawowaniem tej opieki.
 2. po upływie co najmniej 1 godziny (60 minut) od końca 15-minutowego limitu, o którym mowa wyżej w § 39 – skontaktować się z właściwymi organami / jednostkami / funkcjonariuszami publicznymi, w szczególności z jednostką Policji i/lub stosowną placówką opiekuńczą, i pozostawić Uczestnika pod opieką tego organu / jednostki / funkcjonariusza / placówki.

§ 40. W przypadku, gdy osoba odbierająca Uczestnika zachowuje się w sposób mogący sugerować jej pozostawanie pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających, osoba prowadząca objęte Kursem zajęcia albo inna osoba sprawująca w tym czasie faktyczną pieczę nad Uczestnikiem, może odmówić wydania Uczestnika takiej osobie. W takim przypadku domniemywać się będzie, że doszło do uchybienia przez Usługobiorcę obowiązkom, o których mowa wyżej w § 39, i stosuje się postanowienia § 40. Z uwagi na fakt, iż podstawą niniejszego postanowienie jest wyłącznie dobro i bezpieczeństwo Uczestnika, Usługobiorca zobowiązuje się nie zgłaszać i nie dochodzić żadnych roszczeń wobec Usługodawcy i wobec innych osób (w szczególności prowadzących zajęcia) z tytułu dokonania przez nie oceny (w tym oceny nieprawidłowej) odnośnie stanu osoby odbierającej Uczestnika.

Rozdział 6.

Odpowiedzialność

§ 41. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie Umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. 2016, poz. 380 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 42. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na wskazany na Portalu Internetowym adres poczty elektronicznej, albo pisemnie na adres Usługodawcy.

§ 43. Usługobiorca niezwłocznie, ale najpóźniej w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia reklamacyjnego zostaje poinformowany czy zgłoszenie zostało uznane czy też odrzucone i z jakich powodów. W przypadku konieczności wykonania ekspertyzy przez podmioty trzecie Usługodawca poinformuje o tym fakcie Usługobiorcy w ww. terminie, a rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego nastąpi dopiero po wykonaniu ekspertyzy. Brak odpowiedzi ze strony Usługodawcy w tym terminie albo udzielenie odpowiedzi nie stanowiącej jednoznacznego odrzucenia zgłoszenia, nie będą interpretowane jako uznanie albo przyznanie tego zgłoszenia albo roszczeń Usługobiorcy – z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, jeżeli na reklamację Usługobiorcy, który zawarł Umowę jako konsument, Usługodawca nie udzielił odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację.

§ 44. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię lub przedmioty wartościowe przynoszone na miejsce przez Uczestnika. Rzeczy tego typu nie mogą być przynoszone i używane przez Uczestnika w miejscu i czasie Kursu, co Usługobiorca zobowiązany jest zagwarantować.

§ 45. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek mienie pozostawione w miejscu, w którym odbywa się Kurs (przez Uczestnika lub w inny sposób), a jeśli nie zostanie odebrane w ciągu siedmiu (7) dni od zakończenia danych zajęć objętych Kursem, zostanie ono uznane za porzucone i może zostać usunięte (w tym zniszczone lub wyrzucone) przez personel Usługodawcy albo podmiotu władającego tym miejscem.

Rozdział 7.

Ochrona prywatności i przetwarzanie danych osobowych

§ 46. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

§ 47. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych osobowych uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na zapytania lub prawidłowe złożenie oraz realizację zamówień.

§ 48. Usługobiorca może również wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji i reklamy produktów i usług Usługodawcy.

§ 49. Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

§ 50. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także, w przypadku danych Uczestnika oraz w przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na marketing, w celu promocji i reklamy produktów i usług Usługodawcy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§ 51. Dane osobowe są przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego są przetwarzane, jednak nie dłużej niż przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. nie dłużej niż przez 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie obowiązywania umowy oraz w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, do czasu wycofania zgody.

§ 52. Udzielone zgody Usługobiorca może wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z office@futura.tech.

§ 53. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Usługodawca współpracuje w ramach wykonania umowy, w szczególności podmioty, które dostarczają Usługodawcy systemy informatyczne oraz usługi hostingowe i marketingowe.

§ 54. Usługobiorcom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 55. Szczegóły dotyczące ochrony prywatności zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu. Tekst Polityki Prywatności można znaleźć tutaj.

Rozdział 8.

Postanowienia końcowe

§ 56. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Usługobiorców i zapobiegania nadużyciom. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Usługobiorców, którzy posiadają Konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu – z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu nie znajdują zastosowania do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu. Usługobiorca może złożyć oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez mechanizm udostępniony przez Usługodawcy. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu zablokuje Konto Usługobiorcy i poinformuje go o tym fakcie.

§ 57. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia, chyba że Strony uzgodniły co innego.